Unge Utforskere deler sine erfaringer som forskere!

Unge Utforskere fra Larvik, Lier, Hemsedal, Drammen og Bodø, har nå delt sine erfaringer med å være aktive samfunnsforskere! Ungdommer ved Huseby skole i Saupstad bydel i Trondheim, har delt siner erfaringer med å legge til rette for store medvirkningsprosesser for hele skolen.  Tilsammen er det ca  120 barn og unge som har vært med på erfarings- og læringslaboratorier. Det er Catrine Torbjørnsen Halås ved Universitetet i Nordland og Karin Gustavsen ved Samfunnslaboratoriet, som har hentet erfaringer fra elevene. Vi skal nå skrive en rapport fra dette arbeidet! Det blir en viktig rapport som blant annet skal brukes som erfaringsmateriale i et større forskningsprosjekt om læringsplattformer i skolen. Vi kaller vår tilnærming for

«en spørrende læringsform».

Unge Utforskere på Miljø, Klima og Samfunn har formidlet sine prosjekter!

Elever i 7. trinn og 3. trinn ved Østre Halsen Barneskole i Larvik, har jobbet med egne forskningsprosjekter fra høsten 2014. 3. klasse skal fortsette arbeidet fra høsten 2015. Elevene har nå formidlet sine forskningsprosjekter på et arrangement på skolen! De har også lagt det frem for hverandre på en generalprøve! Vi gratulerer så mye med utrolig bra innsats, spennende prosjekter og viktig budskap! Barn og Unges Samfunnslaboratorium skal rapportere til Den Naturlige Skolesekken og Miljødirektoratet om det flotte arbeidet som er gjort.

Barn og Unges Samfunnslaboratorium: Litt om året som ligger bak oss – 2014!

I 2014 var Barn og Unges Samfunnslabortorium aktive på flere fronter. Vi hadde prosjekter sammen med skolelever, der barn og unge selv forsker på et samfunnstema. Så har vi hatt flere medvirkningsprosjekter der barn og unge har foreslått hva som skal til for å løse et samfunnstema. Vi har også møtte mange som jobber med barn og unge, og snakket om levekår. Hensikten med slike møter, er både å bringe kunnskap til fagfeltet om levekår, hva det er og hva det betyr for barn og unge som vokser opp.  Og hva som kan gjøres for å bedre barn og unges levekår. Vi er særlig opptatt av helse, økonomi og utdanning/arbeid, herunder fattigdomsproblematikk.

Til sammen er det mange hundre barn og unge som har deltatt i ulike former for aktive prosjekter i Barn og Unges Samfunnslaboratorium. Og det er flere tusen voksne som har hørt på ulike foredrag Karin har holdt, eller deltatt på seminarer osv. Veilederne i laboratoriet, Lars og Catrine, jobber også blant annet med profesjonsutdanninger og bruker erfaringer fra laboratoriet i sitt arbeid. Catrine jobber også med Ungdom i Svevet, et viktig og stort arbeid som har nasjonal forankring.  I 2015 fortsetter vi vårt arbeid med å bidra til kapasitetsbyggende oppvekstvilkår for alle barn og unge.

Levekårutsatte barn og unge i Norge

Også i Norge vokser barn og unge opp i økonomisk fattigdom. En del av de foreldrene som har lav inntekt, har i tillegg også helseproblemer. Og en del har heller ikke jobb. I sum kan dette medføre at dårlige levekår hoper seg opp. Barn og Unges som lever under slike forhold over tid, kan oppleve det som svært belastende.

I Barn og Unges Samfunnslaboratorium, er vi opptatt av at alle barn og unge har rett til gode oppvekstvilkår. Vi mener at det ikke være slik at det ene og alene skal være foreldrenes ansvar. Også storsamfunnet trenger at barn og unge føler seg inkludert i samfunnet de lever i. Ellers kan det også gå galt med hele samfunnet vi lever i.

I Barn og Unges Samfunnslaboratorium, er vi derfor opptatt at både lokalsamfunnet og storsamfunnet må ta ansvar for barn og unges oppvekstvilkår. I Norge har vi lange tradisjoner for det. Likevel finner vi mangler, som blant annet medfører at barn og unge opplever blant annet levekårsbelastninger i sin oppvekst. Dette kan påvirke deres psykiske og somatiske helse, utdanningsmuligheter og derved muligheter i voksen alder. Vi ser også at vi reproduserer sosiale ulikheter i Norge, noe som både er et rettferdighetsproblem og et folkehelseproblem.

Karin, som er leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium, er svært opptatt barn og unges levekår, og er mye rundt i Norge og holder foredrag og leder seminarer mv. Om du vil vite mer om dette tema, kan du lese denne artikkelen: http://www.forebygging.no/Kronikker/2012-2011/Fattigdom-og-reproduksjon-av-fattigdom-i-Norge/.
Og du kan lese denne rapporten: Gustavsen, Karin (2011). Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring. TF -rapport 283- 2011. Telemarksforsking: http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/sosial-ulikhet-i-helse/artikler/sosiale-ulikheter-i-oppvekst-en-humanit%C3%A6r-utfordring. Se også ett eks. på foredrag fra 2014: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Kursdokumenter/2014/Karin%20Gustavsen.pdf?epslanguage=nb
I dette foredraget finner du også henvisning til en viktig kunnskapsgjennomgang om sosiale ulikheter i helse, som ble publisert i 2014: http://folkehelsesenteret.no/blog/sosiale-ulikheter-i-helse/

Nordisk konferanse: Barnet og rusen!

KoRus-Sør arrangerer konferansen «Barnet og rusen», 24. – 26. september 2014! Se her:http://borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen/. Det er et svært variert og viktig program! Du kan melde deg på ved å klikke deg inn på lenken.
Karin, som både jobber ved KoRus-Sør og er leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium, skal holde plenumsforedrag og seminarforedrag, det finner du mer om her: http://borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen/karin-gustavsen

Unge Utforskere på samfunn, natur og miljø!

Miljødirektoratet har gitt støtte til utforskningsprosjekter ved Øste Halsen skole i Larvik kommune. Tilskuddet er knyttet til » Den naturlige skolesekken», se denne linken: http://www.natursekken.no/. I samarbeid med Barn og Unges Samfunnslaboratorium, skal elever ved skolen utforske samfunn, natur og miljø. I løpet av høsten 2014, skriver vi mer her på bloggen om hva som skjer! Link til skolens hjemmeside finner du her: http://ostre-halsen.larvikgs.no/.

Nordisk Ministerråd: Holdbar Nordisk Velferd

Hvordan skal den nordiske modellen videreutvikles og fornyes? Programmet Holdbar nordisk velferd handler om å finne nye og innovative løsninger i Norden. Løsninger som skal bidra til økt kvalitet og likestilling i utdanning, arbeid og helse for Nordens 25 millioner innbyggere. Som ledd i Holdbar Nordisk Velferd, har Nordisk ministerråd blant annet startet et prosjekt om entreprenørskap i utdanninger, hvor målet er å stimulere barn og ungdoms læring, samt forberede dem for morgendagens arbeidsplasser: http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/utdanning-og-arbeid-for-velferd/entreprenoerskap-i-utdanninger.
Barn og Unges Samfunnslaboratorium, har deltatt på workshop der ulike strategier og tiltak ble drøftet. 16. og 17. september, avholdes det en konferanse som skal ta for seg både entreprenørskap i utdanning, og andre satsinger innen Holdbar Nordisk Velferd, herunder sosialt entreprenørskap: http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/arrangementer/nordisk-konferanse-om-velferd-den-16-og-17.-september
Karin, som er leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium, deltar i en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk ministerråd, som holder på med en kartlegging på området sosialt entreprenørskap. Mer om dette finner du her: http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/utdanning-og-arbeid-for-velferd/socialt-entreprenoerskap, og her: http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/kortlaegning-af-socialt-entreprenoerskab-en-nordisk-vej-til-velfaerd.